Drewno i sznurki

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.drewnoisznurki.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Serwis Internetowy www.drewnoisznurki.pl prowadzony jest przez Angelice Gawczyńską. Sprzedaż rękodzieł odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162) Art.  5. Działalność nieewidencjonowana.

2. Kontakt w sprawach reklamacji, rezygnacji, realizacji prawa konsumentów odstąpienia od umowy należy kierować na adres e-mail: zamowienia@drewnoisznurki.pl

3. Definicje a) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu  b) Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług projektowania w postaci zamówienia on-line na stronie www.drewnoisznurki.pl znajdującej się pod domeną www.drewnoisznurki.pl

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że, wyraża zgodę poprzez zaznaczenie widocznego pola na przetwarzanie przez www.drewnoisznurki.pl danych osobowych zgodnie z ustaloną polityką prywatności i wykorzystywania plików Cookies zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Strona i oferta na niej prezentowana ma charakter informacyjny.

4. Użytkownik, dokonując transakcji poprzez formularz zamówienia tym samym akceptuje regulamin serwisu www.drewnoisznurki.pl

5. Wysłanie formularza zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem końcowej umowy.

6. Każdy produkt znajdujący się na portalu www.drewnoisznurki.pl posiada opis oferowanego produktu, cenę oraz przybliżony czas realizacji.

7. Warunki sprzedaży odpowiadają opisom znajdującym się na stronie dostępnych produktów z dnia dokonanego zamówienia.

8. Po przesłaniu zapytania właściciel www.drewnoisznurki.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu sfinalizowana transakcji.

10. Ceny usług świadczonych przez Serwis są cenami brutto. Podawane są w złotych polskich.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w opisie.

12. Użytkownik może skorzystać z następujących opcji płatności: przelew bankowy, płatności przy odbiorze oraz płatności online Blue Media.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań: a) posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna, w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

2. Właściciel portalu www.okiemgrafika.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. zamowienia@drewnoisznurki.pl, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją), b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, c) żądanie Użytkownika.

3. Właściciel portalu www.drewnoisznurki.pl rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu. 1. przysługującego im prawa do odstąpienia.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(dotyczy umów konsumenckich)

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Wydawnictwem umowy l w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14-dniowego terminu do jego odstąpienia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak właścicielowi portalu możliwość zapoznania się z jego treścią.

4. Właście www.drewnoisznurki.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, jeśli użytkownik spełni wszystkie warunki zwrotów i produkt nie posiada śladów użytkowania.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel portalu www.drewnoisznurki.pl uprzedza i zastrzega sobie prawo do zrezygnowania ze świadczenia usług bez podania konkretnej przyczyny.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

4. Właściciel dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże właściciel www.okiemgrafika.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. 5. Użytkownik, akceptując Regulamin i Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies zgadza się na zbieranie i udostępnianie właścicielowi portalu www.drewnoisznurki.pl statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane za zgodą użytkownika i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zamowienia@drewnoisznurki.pl

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem portalu www.okiemgrafika.pl, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na zamieszkanie właściciela portalu www.drewnoisznurek.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r. i dotyczy sprzedaży zawartych od tej daty.

Twój koszyk close